quy tắc ứng xử nơi công cộng

Hà Nội ban hành Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn thành phố

UBND TP Hà Nội đã chính thức ban hành Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn thành phố nhằm từng bước xây dựng, hình thành những chuẩn mực văn hóa, điều chỉnh lời nói, hành vi của cá nhân, tổ chức nơi công cộng trên địa bàn thành phố, xây dựng thành phố văn minh, hiện đại.

Hà Nội lấy ý kiến về dự thảo quy tắc ứng xử nơi công cộng

Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội sẽ tiếp thu những ý kiến hợp lý để hoàn chỉnh Bộ quy tắc và sẽ sớm ban hành.