quốc tế hòa bình

Ngày Quốc tế Hòa bình 2019: Hành động vì khí hậu, hành động vì hòa bình!

Hòa bình là khát vọng của toàn nhân loại, là mục tiêu cao cả cần nỗ lực hướng tới của mọi dân tộc, mọi quốc gia. Gần 40 năm kể từ khi được Liên Hợp Quốc (LHQ) khởi xướng năm 1981, ngày Quốc tế Hòa bình 21-9 giờ đây đã gắn với một thông điệp mới: Hòa bình chính là hành động vì khí hậu.