quản lý trại giam

Tạo điều kiện tốt nhất để giúp các phạm nhân hết án tái hoà nhập cộng đồng

Cục Cảnh sát QLTG, CSGDBB, TGD đã làm tốt công tác đảm bảo cơ sở vật chất, tinh thần cho phạm nhân, trại viên, học sinh, nhất là đảm bảo ăn ở, mặc, khám chữa bệnh... tạo môi trường tốt nhất cho phạm nhân yên tâm cải tạo, chuẩn bị tốt kiến thức, kỹ năng, nghề nghiệp để họ trở về xã hội.

Vẻ vang một chặng đường phát triển

Ra đời gắn liền với sự phát triển và lớn mạnh của CAND Việt Nam, lực lượng Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng đã khắc phục mọi khó khăn, gian khổ, không ngừng phấn đấu, từng bước lớn mạnh về mọi mặt, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ chính trị được giao, cảm hóa, giáo dục người phạm tội trở thành những người lương thiện, có ích cho xã hội.