phổ cập giáo dục

Việt Nam đạt bước tiến lớn trong phổ cập giáo dục và xóa nạn mù chữ

Đảm bảo quyền giáo dục tiếp tục được xem là một trong những ưu tiên hàng đầu của chiến lược phát triển. Mặc dù nguồn ngân sách còn hạn chế, nhưng Việt Nam vẫn ưu tiên duy trì mức 20% tổng chi ngân sách cho giáo dục.

Cả nước còn 286 xã chưa có trường mầm non

Theo báo cáo của Chính phủ, thực hiện lộ trình phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi, đến nay, đã có 9.735/11.160 (87,2%) đơn vị cấp xã, 402/707 (56,9%) đơn vị cấp huyện, 18 tỉnh (28,5%) được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi.