phim tư liệu

Công bố một số tư liệu được giải mật quanh Hiệp định Paris 1973

Một số tư liệu về Hiệp định Paris năm 1973 được Lưu trữ Quốc gia Hoa Kỳ giải mật sẽ giới thiệu rộng rãi với công chúng lần đầu tiên ở Việt Nam vào ngày 12-7.