phát triển toàn diện

Định hướng phát triển văn hóa Việt Nam theo tinh thần Đại hội XII của Đảng

Văn kiện Đại hội đã XII nhấn mạnh: “Các cấp, các ngành phải nhận thức đầy đủ và thực hiện có kết quả mục tiêu: xây dựng nền văn hóa và con người Việt Nam phát triển toàn diện, hướng đến chân - thiện - mỹ, thấm nhuần tinh thần dân tộc, nhân văn, dân chủ và khoa học”.

Trường Cao đẳng An ninh nhân dân I tổ chức Liên hoan dân vũ1

Ngày 19-12, Đoàn Thanh niên Trường Cao đẳng An ninh nhân dân I tổ chức “Liên hoan dân vũ - lần thứ I năm 2015” cấp trường.