phát triển Đảng

Phát triển Đảng trong Công an xã ở địa bàn vùng cao Lào Cai

Theo số liệu thống kê đến tháng 6-2018, trên địa bàn toàn tỉnh Lào Cai, đảng viên trong lực lượng Công an xã chiếm hơn 2%. Đây chính là đội ngũ hết sức quan trọng không chỉ tăng cường nguồn sinh lực, sức chiến đấu, bảo đảm tính kế thừa và sự phát triển liên tục của các tổ chức cơ sở đảng, mà còn phát huy vai trò tiên phong của lực lượng Công an xã trên mặt trận đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở.

Động lực cho phát triển kinh tế - xã hội

Toàn tỉnh Nam Định hiện có 2.800 đảng viên tham gia trong doanh nghiệp ngoài Nhà nước (chiếm 2,6% tổng số đảng viên của toàn tỉnh). Ngoài ra còn có gần 2.000 đảng viên tham gia làm kinh tế hộ cá thể, tiểu chủ…

Quan tâm xây dựng tổ chức Đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước

Năm 2014, các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước ở Đà Nẵng đã thành lập được 18 tổ chức cơ sở Đảng, phát triển thêm 251 đảng viên (trong đó có 3 đảng viên là chủ doanh nghiệp).