phát thải

Thực hư thông tin Formosa phát thải dioxin

Bộ TN&MT khẳng định, thông tin Công ty Formosa phát thải dioxin/furan là không chính xác.