phát biểu của Tổng Bí Thư

Phát biểu của Tổng Bí thư tại Hội nghị Trung ương 13

Báo CAND trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khai mạc Hội nghị lần thứ mười ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI (ngày 14/12/2015).

Tư tưởng và đạo đức Hồ Chí Minh soi đường dẫn dắt cách mạng Việt Nam đi đến mọi thắng lợi1

Bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại lễ kỷ niệm 125 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đầu đề do Báo CAND đặt.
>> Kỷ niệm trọng thể 125 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh