ộng Lê Văn Thanh

Khai trương Trung tâm báo chí Festival Di sản Quảng Nam lần thứ VI-2017

Trung tâm báo chí phục vụ Festival nhằm thực hiện tốt công tác thông tin, truyền thông Festival Di sản Quảng Nam lần thứ VI-2017 và tạo điều kiện cho phóng viên các cơ quan báo chí trong và ngoài nước tham dự, đưa tin về Festival.