nước thải\

Công ty giết mổ bò xả thải ra môi trường

Lượng nước thải không qua xử lý nước thải mà xả trực tiếp ra môi trường, cặp hàng rào phía sau khuôn viên công ty, chảy trực tiếp theo mương dẫn cặp bên ngoài hàng rào dẫn ra suối cầu Cây Trường...