nước công nghiệp

Sớm đưa nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại

Bài viết của đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.