nợ quá hạn

Khoảng 1,1 triệu lượt khách hàng được vay vốn chính sách

Theo Ngân hàng Chính sách Xã hội cho biết, doanh số cho vay 6 tháng đầu năm 2015 của ngân hàng đạt 23.800 tỷ đồng, tạo điều kiện cho 1,1 triệu lượt khách hàng được vay vốn, thu hút và tạo việc làm cho trên 162 nghìn lao động, trong đó có trên 3,4 nghìn lao động đi làm việc có thời hạn tại nước ngoài.