nợ Chính phủ

Nợ công dự kiến giữ mức 61,4% GDP

Đây là số liệu mới nhất được Bộ Tài chính báo cáo Quốc hội về tình hình thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ chính về quản lý, sử dụng nợ công. Bộ Tài chính khẳng định, các chỉ tiêu nợ công, nợ Chính phủ so với GDP được kiểm soát chặt chẽ và nằm trong giới hạn theo Nghị quyết của Quốc hội.

Quốc hội thông qua kế hoạch tài chính 5 năm

Với 428/438 đại biểu đồng ý (86,64% tổng số đại biểu), Quốc hội đã biểu quyết thông qua kế hoạch tài chính 5 năm, mục tiêu, định hướng huy động, sử dụng vốn vay và quản lý nợ công giai đoạn 2016-2020.

Khó có thể đạt mức tăng trưởng 6,7% trong năm nay

Kinh tế có thể khó đạt mức tăng trưởng như dự kiến, lạm phát có thể cao hơn dự kiến và bội chi ngân sách, nợ công, nợ Chính phủ có thể vượt trần cho phép là những dự báo khá bi quan của Chính phủ về tình hình nửa cuối năm nay.