nhiều khu dân cư ngập sâu

Lũ lên lại, nhiều nơi tại Quảng Nam bị chia cắt

Hiện mực nước trên các sông Vu Gia - Thu Bồn, Tam Kỳ tại tỉnh Quảng Nam đang tiếp tục lên.