nhập khẩu giống cây

Nhập khẩu 30 triệu giống cây phục vụ nông nghiệp công nghệ cao

Trong 6 tháng đầu năm 2015, toàn tỉnh Lâm Đồng đã nhập 30 triệu giống cây các loại để phục vụ hoạt động sản xuất nông nghiệp theo hướng công nghệ cao.