người đàn ông mùa thu

Đêm thơ nhạc Hồng Thanh Quang - “Người đàn ông mùa thu”

Chương trình do Trung tâm Nghiên cứu bảo tồn và Phát huy văn hóa dân tộc Việt Nam tổ chức.