ngành công nghiệp hỗ trợ

Cần cú hích để công nghiệp hỗ trợ phát triển

TP Hồ Chí Minh là một trong những trung tâm kinh tế lớn của cả nước. Nhiều năm qua, ngành công nghiệp TP Hồ Chí Minh phát triển nhanh và đóng góp hơn 30% giá trị xuất khẩu công nghiệp cả nước, góp phần quan trọng đưa thành phố trở thành đầu tàu kinh tế của cả nước.