năng lượng quốc gia

Bộ Chính trị ban hành nghị quyết về chiến lược phát triển năng lượng quốc gia

Thay mặt Bộ Chính trị, ngày 11/2/2020 Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết của Bộ Chính trị về định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (gọi tắt là Nghị quyết). Báo CAND xin giới thiệu một số nội dung quan trọng của Nghị quyết.