mức lương tối thiểu vùng

Những chính sách có hiệu lực từ tháng 1-2018

Kể từ ngày 1-1-2018, nhiều chính sách mới của Đảng và Nhà nước chính thức có hiệu lực...

Những chính sách có hiệu lực trong tháng 1-2017

Kể từ tháng 1-2017, những chính sách mới chính thức có hiệu lực bao gồm: