lừa bán đồ tiêu dùng

150 người sập bẫy sự kiện “chăm sóc khách hàng”1

Đã có khoảng 150 người dân ở Lâm Đồng đã sập bẫy sự kiện "chăm sóc khách hàng" của một công ty không rõ địa chỉ.