lĩnh vực kinh doanh

Hỗ trợ đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học công nghệ: Cần thực hiện đồng bộ

Từ các chủ trương, chính sách được ban hành, Thành phố Hồ Chí Minh đang nỗ lực hỗ trợ các doanh nghiệp hình thành và phát triển với nhiều hoạt động đổi mới, sáng tạo được triển khai. Bước đầu, một số quận, huyện trên địa bàn thành phố đã chủ động hình thành các mô hình, dự án gắn với đặc thù địa phương; nhiều mô hình đã phát huy hiệu quả hỗ trợ doanh nghiệp, nhưng một số nơi việc “thích nghi” còn khá chậm.