lễ hội chém lợn

Sẽ xem xét loại bỏ hoặc thay đổi các hủ tục ở lễ hội

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Tuấn Anh giao cơ quan chức năng của Bộ rà soát toàn bộ, nghiên cứu truyền thống lễ hội, nguồn gốc để tham mưu, phối hợp với địa phương.
>> Cướp lộc thánh ở lễ hội Đền Gióng là ‘cướp có văn hóa’