lao động nông thôn

Hà Nội hỗ trợ truyền nghề cho 1.650 lao động nông thôn

Theo UBND TP Hà Nội cho biết, kế hoạch về việc triển khai công tác khuyến công trên địa bàn Hà Nội năm 2020 đã được ban hành.

Trên 6 tỷ đồng đào tạo nghề cho lao động nông thôn

Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Quyết định 1956/QĐ-TTg tỉnh Kon Tum vừa thông qua tổng kinh phí thực hiện đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh năm 2015 là 6,175 tỷ đồng, Kon Tum phấn đấu đến cuối năm 2015, tỷ lệ lao động qua đào tạo chung toàn tỉnh đạt khoảng 42%; tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề đạt khoảng 28%.