lãnh đạo gương mẫu đi đầu

Không “tắm từ cổ”

“Lãnh đạo gương mẫu đi đầu” hay “đảng viên đi trước” là nguyên tắc đặt ra trong việc thực hiện nhiệm vụ và rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống. Chức vụ lãnh đạo càng cao, nguyên tắc ấy càng phải sát, tức sự gương mẫu, đi đầu càng phải được coi trọng. Ngược lại, nếu lãnh đạo sao nhãng, tha hóa, biến chất thì hậu quả như dân gian nói “thượng bất chính, hạ tắc loạn”. 

Giáo dục chính trị tư tưởng với quan điểm “lãnh đạo gương mẫu đi đầu”

Cán bộ lãnh đạo làm công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong CAND phải có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, lối sống trong sạch, lành mạnh, có kiến thức và kinh nghiệm chuyên môn vững, được đào tạo cơ bản về lý luận Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, về nghiệp vụ công tác tư tưởng, nhiệt tình và tâm huyết với nghề, có đủ phẩm chất và năng lực hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ công tác giáo dục chính trị tư tưởng của lực lượng CAND.