kỷ luật về đảng

Khiển trách Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Phạm Hồng Hải

Tại Quyết định 1123/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Phạm Hồng Hải, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, do có vi phạm, khuyết điểm trong công tác, đã bị thi hành kỷ luật về Đảng tại Quyết định 783-QĐ/UBKTTW ngày 3-7-2018.

Hải Phòng xử lý kỷ luật nhiều lãnh đạo địa phương1

Sai phạm của các cá nhân chủ yếu liên quan đến quản lý đất đai và công tác tổ chức cán bộ…