kiêm nhiệm chức danh

Kết luận của Bộ Chính trị về thí điểm hợp nhất và kiêm nhiệm chức danh

6 mô hình thí điểm được nêu trong Kết luận của Bộ Chính trị về thực hiện một số mô hình thí điểm theo Nghị quyết số 18.

Thông qua nhiều nghị quyết quan trọng, tác động trực tiếp tới đời sống người dân

Ngày 10-7, ngày làm việc thứ 3 cũng là ngày làm việc cuối của kỳ họp thứ 9 HĐND TP Hà Nội khóa XV. Nhiều nghị quyết quan trọng trực tiếp ảnh hưởng tới người dân đã được các đại biểu đồng thuận thông qua.