hướng dẫn bảo hiểm hưu trí

Những điểm mới nhất về bảo hiểm hưu trí

Hỏi: Tôi được biết Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 130/2015/TT-BTC sửa đổi Thông tư 115/2013/TT-BTC về hướng dẫn bảo hiểm hưu trí và quỹ hưu trí tự nguyện. Xin quý báo cho biết Thông tư mới có thay đổi gì so với trước đây?