hoạt động lao động

Ấm tình quân dân nơi rẻo cao

Trong quãng thời gian ngắn ngủi 20 ngày, hai trăm học viên khóa D2-LK (khóa liên kết giữa Học viện Chính trị CAND và Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động đào tạo) đã tích cực tham gia các hoạt động lao động, sản xuất, thực hiện ba cùng (cùng ăn, cùng ở, cùng làm) với nhân dân.