hoạt động chuyển tiền

Được chuyển ra nước ngoài không quá 300.000 USD trước khi có giấy phép đầu tư

Nghị định quy định về đầu tư ra nước ngoài vừa được Chính phủ ban hành quy định chi tiết về hoạt động đầu tư ra nước ngoài nhằm mục đích kinh doanh; thủ tục đầu tư ra nước ngoài và quản lý Nhà nước đối với hoạt động đầu tư ra nước ngoài.