hoạch định chiến lược

Nâng cao hiệu quả công tác tham mưu CAND trong tình hình mới

Trước tình hình thế giới, khu vực, trong nước diễn biến phức tạp, đòi hỏi công tác tham mưu phải không ngừng đổi mới để nâng cao chất lượng, đáp ứng yêu cầu của công tác lãnh đạo, chỉ huy trong Công an nhân dân (CAND). Công tác tham mưu có vị trí đặc biệt quan trọng, luôn gắn liền với hoạt động lãnh đạo, chỉ huy trong việc hoạch định các chiến lược, chủ trương, giải pháp trong bảo đảm an ninh, trật tự (ANTT).

Đưa Việt Nam trở thành trung tâm chế biến, chế tạo mới của thế giới

Trong làn sóng dịch chuyển của các trung tâm chế biến, chế tạo, Việt Nam được nhìn nhận có khả năng là điểm đến của các tập đoàn đa quốc gia. Trong vòng 20 năm tới, nước ta có thể trở thành một trung tâm chế biến, chế tạo mới của thế giới.