hỗ trợ khung pháp lý

Pháp tiếp tục hỗ trợ khung pháp lý, pháp luật, vận hành Cổng dịch vụ công

Đây là khẳng định được đưa ra trong thông cáo báo chí của Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam ngày 12-12.