hão huyền

AQ hậu chuyện

AQ khi còn sống không vợ không con, nhưng luôn tin rằng “con tớ ngày sau làm nên chẳng bằng năm, bằng mười lũ ấy à”.