hạ tầng trọng yếu

Gia tăng các cuộc tấn công có chủ đích vào hệ thống hạ tầng trọng yếu

Ngày 30-11, tại Hà Nội, Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam (VNCERT), đơn vị trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông đã phối hợp với.