giảng viên nguồn

Đào tạo hướng dẫn viên du lịch tại các khu di sản thế giới

Ngày 13/7, tại thành phố Huế đã diễn ra khóa đào tạo giảng viên nguồn chương trình hướng dẫn viên du lịch tại các khu di sản thế giới.