giải quyết tố cáo

Dự thảo thông tư quy định quy trình giải quyết tố cáo trong CAND

Bộ Công an vừa dự thảo thông tư quy định quy trình giải quyết tố cáo trong CAND.

Đối thoại trực tiếp trong giải quyết tố cáo của lực lượng CAND

Tuy pháp luật không quy định phải tổ chức đối thoại trong giải quyết tố cáo nhưng trong trường hợp người tố cáo đã công khai việc tố cáo, sẵn sàng đấu tranh trực tiếp với người bị tố cáo thì cũng có thể áp dụng biện pháp tổ chức đối thoại rất có hiệu quả.