đường sắt đô thị

Thành lập công ty vận hành, bảo dưỡng các tuyến đường sắt đô thị

UBND thành phố Hà Nội đã ban hành quyết định phê duyệt điều chỉnh dự án tăng cường năng lực cơ quan quản lý đường sắt đô thị Hà Nội và thành lập công ty vận hành bảo dưỡng các tuyến đường sắt đô thị trên địa bàn thành phố Hà Nội.