đường Trường Sơn – Đường Hồ Chí Minh

Bài 1: Tuyến vận tải chiến lược – nét độc đáo trong chiến tranh nhân dân Việt Nam

LTS: Thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 15 của Đảng về nhiệm vụ chi viện cho chiến trường miền Nam, việc nhanh chóng mở đường vận chuyển chi viện chiến lược cho các chiến trường trở thành một nhiệm vụ hết sức quan trọng, cấp bách của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta.