dùng bả đi trộm chó

Chủ quán đặt hàng hai cẩu tặc

Nhận được điện thoại từ chủ quán nhậu hỏi mua chó, Quả rủ Châu đi dùng bả và trộm được 4 con chó, trong lúc giao nhận hàng thì bị bắt.