dữ liệu quốc gia

Dự thảo thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều về biểu mẫu trong lĩnh vực căn cước công dân và cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

Bộ Công an vừa dự thảo thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 66/2015/TT-BCA ngày 15-12-2015 quy định về biểu mẫu sử dụng trong công tác cấp, quản lý thẻ căn cước công dân, tàng thư căn cước công dân và Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Bộ Công an tham khảo kinh nghiệm xây dựng 12 số định danh cá nhân

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Bộ Công an cần tham khảo các nước để việc xây dựng 12 số định danh cá nhân sao cho không bất cập, khó khăn, có cơ sở khoa học.