dự báo tình hình thế giới

Định hướng chính sách chiến lược về an ninh, tích cực hội nhập quốc tế

Ngày 5-4, tại Hà Nội, Viện Chiến lược và Khoa học Công an đã tổ chức Tọa đàm về "Định hướng chính sách chiến lược về An ninh, góp phần xử lý mối quan hệ giữa độc lập, tự chủ và chủ động, tích cực hội nhập quốc tế". 

Cần bổ sung vấn đề “an ninh mạng” vào dự báo tình hình thế giới

Tiếp tục góp ý vào Dự thảo văn kiện Đại hội XII của Đảng, về mục tiêu, nhiệm vụ tổng quát phát triển đất nước 5 năm (2016- 2020), đa số ý kiến trong số hơn 30 nghìn ý kiến của cán bộ, đảng viên CAND tham gia góp ý đề nghị bổ sung thêm vấn đề “an ninh mạng” vào dự báo tình hình thế giới, đất nước những năm sắp tới.