đóng tàu đánh bắt xa bờ

Đóng mới 57 tàu cá công suất từ 700CV - 1.200CV theo Nghị định 67

UBND tỉnh Quảng Nam đã 2 đợt phê duyệt, với 57 dự án đủ điều kiện đóng mới tàu cá (mỗi tàu có công suất từ 700CV - 1.200CV, kinh phí đóng mới từ 4 tỷ đồng đến 13,5 tỷ đồng).