đón bình mình

Mở Cửa

Mở cửa đón bình minh trên phố

Mặt trời lên soi tỏ mặt người