đội ngũ cán bộ lãnh đạo

Giáo dục chính trị tư tưởng với quan điểm “lãnh đạo gương mẫu đi đầu”

Cán bộ lãnh đạo làm công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong CAND phải có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, lối sống trong sạch, lành mạnh, có kiến thức và kinh nghiệm chuyên môn vững, được đào tạo cơ bản về lý luận Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, về nghiệp vụ công tác tư tưởng, nhiệt tình và tâm huyết với nghề, có đủ phẩm chất và năng lực hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ công tác giáo dục chính trị tư tưởng của lực lượng CAND.

Quán triệt Nghị quyết Trung ương IV cho cán bộ lãnh đạo khối báo chí, xuất bản

Sáng 20-12, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương IV Khóa XII của Đảng cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý cơ quan báo chí, xuất bản, các văn nghệ sỹ các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc...