đới bờ

Lập Ban điều phối thực hiện Chiến lược quản lý tổng hợp đới bờ

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 975/QĐ-TTg về việc thành lập Ban điều phối thực hiện Chiến lược quản lý tổng hợp đới bờ Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 (Ban điều phối).