doanh thu thực tế

Giám sát 3 trạm thu phí BOT Quốc lộ 1

Theo Tổng cục Đường bộ Việt Nam cho biết, Tổng cục đã có quyết định kiểm tra, giám sát 10 ngày công tác thu phí đối với 3 trạm thu phí trên Quốc lộ 1 do các nhà đầu tư BOT quản lý và khai thác.