độ xe

Phát hiện nhiều xe máy độ trong một tiệm sửa xe

Trong tiệm sửa xe máy AKT Racing Shop có nhiều xe máy đã được thay đổi đặc trưng kết cấu hình dán, thay đổi bộ phận giảm thanh của xe máy.