đổ ra môi trường

Phát hiện đối tượng chuyên lấy đổ bùn thải công ty ra môi trường

Chỉ vì hám lợi, đối tượng đã lấy bùn thải công nghiệp đổ ra môi trường...