điều tra kinh tế

TP Hồ Chí Minh tiến hành tổng điều tra kinh tế năm 2017

Ngày 1-3, TP HCM bắt đầu tiến hành cuộc điều tra kinh tế, thu thập các thông tin kinh tế cơ bản tại các quận, huyện trên địa bàn Thành phố nhằm phục vụ cho công tác tổng điều tra kinh tế trên phạm vi cả nước năm 2017.