dịch vụ photocopy

Quy định của pháp luật về cung cấp dịch vụ photocopy

Hỏi: Xin hỏi Quý báo, hộ kinh doanh chúng tôi muốn cung cấp dịch vụ photocopy (sao chụp) tài liệu thì cần tiến hành những thủ tục gì? Cơ sở photocopy phải thực hiện những trách nhiệm gì theo quy định của pháp luật? (Phạm Văn Duy, Thanh Xuân, Hà Nội)